Library in Czech Republic

Open map
Local time:
20:19:09

Městská knihovna v Praze

Záhřebská 158/20, Praha 2
libraryRead More

Dum zemedelske osvety

Slezská 100/7, Vinohrady
libraryRead More

Ústav zemědělské ekonomiky a informací: Knihovna Antonína Švehly

Slezská 100/7, Vinohrady
libraryRead More

Library Vinohrady

Vinohradská 1431/69, Vinohrady
libraryRead More

Synth Library Prague

Krymská 109/14, Vršovice, Praha 10
libraryRead More

Městská knihovna v Praze

Korunní 2160/68, Praha 10
libraryRead More

National Medical Library

Sokolská 1791/54, Nové Město
libraryRead More

Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikálni fakulta - Knihovna MFF

Ke Karlovu 2027/3, Nové Město
libraryRead More

Biblioteca Carlos Fuentes

Na Rybníčku 536/6, Nové Město
libraryRead More

Knihovna A Tiskárna Pro Nevidomé K. E. Macana

Ve Smečkách 602/15, Nové Město
libraryRead More

Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3
libraryRead More

University of Economics, Prague

náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Praha 3
universityRead More

Univerzita Karlova v Praze - Prirodovedecka fakulta - Oborova knihovna chemie

Hlavova 2030/8, Nové Město
libraryRead More

Institute of Scientific Information 1.LF UK and VFN

U nemocnice 4, Praha 2
libraryRead More

Knihovna Cesty domů

Boleslavská ‎ 16, Praha 3
libraryRead More

National pedagogical museums and libraries, J. A. Komenský

Jeruzalémská 957/12, Nové Město
libraryRead More

Pražský literární dům autorů německého jazyka | Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren

Ječná 1434/11, Nové Město
libraryRead More

ČVUT - Lokální knihovna na Fakultě dopravní

Horská 2040/3, Praha 2-Nové Město
libraryRead More

Městská knihovna v Praze

Školská 1267/30, Praha 1-Nové Město
libraryRead More

Městská knihovna v Praze

Ostrčilovo náměstí 158/1, 128 00 Praha
libraryRead More

📑 All categories in Czech Republic

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4