Fire station in Czech Republic

Open map
Local time:
14:27:52

Hasiči

Sokolská 1595/62, Nové Město
fire_stationRead More

Fire and Rescue Service Station No.1 Headquarters

Legerova 1595/59, Nové Město, Praha 2
fire_stationRead More

Odborový Svaz Dopravy

náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3
fire_stationRead More

Sdružení Hasičů Čech,moravy A Slezska, Sbor Dobrovolných Hasičů - Krč

Na Veselí 731/40, Praha 4
fire_stationRead More

Dobrovolní hasiči, základna Novomlýnská

Nové mlýny, Nové Město
fire_stationRead More

HZS Česká Televize

V Rovinách 1134/127, Podolí, Praha 4
fire_stationRead More

Agentura Hřivna Barrandov

Křížová 1018/6, Praha 5-Smíchov
fire_stationRead More

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Třetí nádvoří Pražského hradu 48/2, Praha 1
fire_stationRead More

HZS ČR Krč

Na Krčské stráni 1366/6, Praha 4
fire_stationRead More

Hasičský Záchranný Sbor hl.m.Prahy

Na Krčské stráni 1366/6, Praha 4
fire_stationRead More

HZS Praha

Argentinská 149, Praha 7
fire_stationRead More

HZS ČR Hradčany

U Prašného mostu 54/5, Praha 1
fire_stationRead More

HASIČSKÝ ÚTVAR OCHRANY PRAŽSKÉHO HRADU

Hradčany 312, Praha 1
fire_stationRead More

HZS DP - požární stanice DK

Sliačská 10, Praha 4
fire_stationRead More

HZS ČR Strašnice

Průběžná 3105/74, Strašnice, Praha 10
fire_stationRead More

Hasiči-Stanice 5

Průběžná 3105/74, Strašnice
fire_stationRead More

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Průběžná 3105/74, Strašnice
fire_stationRead More

Fire Brigade hl.m.Prahy

Jinonická 1226/90b, Praha 5
fire_stationRead More

HZS DP - CPS - Požární stanice DH

Sazečská 3270/2A, Strašnice
fire_stationRead More

Hasičská stanice č. 4 Chodov

Květnového vítězství 2023/2, Chodov
fire_stationRead More

📑 All categories in Czech Republic

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4