UPC Česká republika, s.r.o. in Jihomoravský kraj

Local time:
15:37:40
Open

🕗 Opening hours

Sunday-
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
1, Ve Vaňkovce, 602 00, Brno-město, Jihomoravský kraj, CZ Czechia
Contacts phone: +420 777 465 009
Website: www.upc.cz
Latitude: 49.187201, Longitude: 16.615179
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Radovan Sramek

  Radovan Sramek

  ::

  Phone

 • Pavel Bureš

  Pavel Bureš

  ::

  Nová pobočka na lukrativním místě v OC Letmo je sice krásná a má vstřícnou otevírací dobu, přesto je však její návštěva frustrující ztrátou času. Pracovník pobočky nedokáže poradit snad vůbec s ničím, do všeho se nesrozumitelně zamotává, odpovídá zcestně neohrabaným drmolením naučených prodejních frází, míchá jablka s hruškami, prostě hrůza. Měl jsem trpělivost asi 5 minut, než jsem pochopil, že je to absolutně marné a odešel s nepořízenou...

 • Miroslav Cvan

  Miroslav Cvan

  ::

  Pobočka prestehovana do Letma a v ni neochotny neprijemny pan. Na co mate kamenne pobocky, kdyz se akorat na ni clovek dozvi, ze musi sam zavolat a vse si zajistit sam...? Vyborny pristup jak odlakat zakaznika :)

 • Va Ya

  Va Ya

  ::

  Not recommended. Bad customer service. They simply don’t care. Cheating in the bills

 • Lukas Adamovic

  Lukas Adamovic

  ::

  Unbelievable how much of resentment can cause this company. Just everything they do makes you want to scream&swear and never use the internet again! performance is poor, they have ridiculous loyalty program, they do not mind to charge twice for the same period and the list goes on.

Nearest Store:

New Yorker

New Yorker

Trnitá ulice, Galerie Vankovka, Brno
clothing_storeRead More
Fruitisimo

Fruitisimo

Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1, Brno
barRead More
T-Mobile Značková prodejna

T-Mobile Značková prodejna

Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 462/1, Brno-střed
storeRead More
Pull & Bear Česká republika, s.r.o.

Pull & Bear Česká republika, s.r.o.

Ve Vaňkovce 462/1, Brno-střed
clothing_storeRead More
iSTYLE

iSTYLE

Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1, Brno-střed
electronics_storeRead More
O'Neill

📑 All categories in Czech Republic

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4