UPC Česká republika, s.r.o. in Jihomoravský kraj

Local time:
01:26:51
Closed

🕗 Opening hours

Sunday-
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
1, Ve Vaňkovce, 602 00, Brno-město, Jihomoravský kraj, CZ Czechia
Contacts phone: +420 777 465 009
Website: www.upc.cz
Latitude: 49.187201, Longitude: 16.615179
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Tomáš Niederle

  Tomáš Niederle

  ::

  Tak ve Vaňkovce je pobočka zrušena aniž by to bylo kdekoliv oznámeno, Jak krásně to zapadá do kvality služeb této firmy.

 • Dalibor Kovář

  Dalibor Kovář

  ::

  Sluzby na nic. Rychlost je 1/10 s uvedenyho po wifi. Televize se seka, nahravani filmu usekne film pred koncem takze se nenahraje cely. Videoteka k smichu, samy nejhorsi filmy. Zpetne shlednuti obcas nefunguje.

 • Jo soy

  Jo soy

  ::

  Not recommended. Bad customer service. They simply don’t care. Cheating in the bills

 • FIEDLER REALITY s.r.o.

  FIEDLER REALITY s.r.o.

  ::

  Posledních pár měsíců v Brně jeden výpadek za druhým doma i v práci, totální kolaps pro naši firmu a stejně tak totální selhání UPC, kde urgujete, prosíte, nadáváte, ale to je tak všechno, co můžete. A UPC? Klídek! Škody ve firmě obrovské, odečet platby 27Kč/den, směšné, že? Omlouváme se klientům, kteří nechápou, zaměstnanci nemají jak pracovat, lepší je si pořídit poštovní holuby, ti by byli spolehlivější! Ani tu jednu hvězdu si přístup UPC nezaslouží!!!

 • Lukas Adamovic

  Lukas Adamovic

  ::

  Unbelievable how much of resentment can cause this company. Just everything they do makes you want to scream&swear and never use the internet again! performance is poor, they have ridiculous loyalty program, they do not mind to charge twice for the same period and the list goes on.

Nearest Store:

New Yorker

New Yorker

Trnitá ulice, Galerie Vankovka, Brno
clothing_storeRead More
Fruitisimo

Fruitisimo

Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1, Brno
barRead More
T-Mobile

T-Mobile

Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 462/1, Brno-střed
storeRead More
H&M
O'Neill
Starbucks

Starbucks

Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1, Brno-střed
cafeRead More

📑 All categories in Czech Republic

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4