Places in Přerov

Open map
Local time:
20:18:04

Hotel Fit

Dvořákova 819/21b, Přerov
lodgingRead More

Hotel Na Jižní v Přerově

Jižní čtvrť III 11
lodgingRead More

Komerční banka, pobočka

Kratochvílova 115/2, Přerov
bankRead More

Komerční banka, pobočka

náměstí Přerovského povstání 2803/1, Přerov
bankRead More

Badminton Aréna

Denisova 2916/9, Přerov
gymRead More

Lékárna Alfa

náměstí Přerovského povstání 2803/1
pharmacyRead More

taxi Přerov - PROFITAXI (Zdeněk Fryč)

Budovatelů 173/7, Město
point_of_interestRead More

MUDr. Zora Možíšová

9. května 73, Město
doctorRead More

ATC distribution Ltd.

Generála Štefánika 975/40, Přerov
storeRead More

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola

Denisova 2390/3, Město
schoolRead More

Fitklub

Trávník 322/29, Přerov
spaRead More

Železniční Poliklinika Olomouc - Dopravní Zdravotnictví A.s.

Velké Novosady 648/8, Město
healthRead More

Mezi Světy s.r.o.

Palackého 100/20, Přerov I - Město
book_storeRead More

📑 All categories in Přerov

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4