LAUNDRYLAND CZ s.r.o. DELIVERY SERVICE in Hlavní město Praha

Local time:
12:26:17
Open

🕗 Opening hours

Sunday-
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
11, Svatoslavova, 140 00, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha, CZ Czechia
Contacts phone: +420 777 333 466
Website: www.laundryland.cz
Latitude: 50.0620272, Longitude: 14.4413732
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Martina Bursikova

  Martina Bursikova

  ::

  Již třikrát jsem se snažila dozvonit, následně jsem se dovolala na uvedený kontakt na webovýh stránkách a bylo mi řečeno, že je otevřeno - nikdo ani jednou neotevřel. Nesedí ani otevírací doba na webu. 3krát zbytečná výprava s kočárkem a oblečením, takové služby nelze doporučit.

 • Pavel Capek

  Pavel Capek

  ::

  Výborné

 • Tomáš Lindauer

  Tomáš Lindauer

  ::

  super

 • Martin Hak

  Martin Hak

  ::

  Již neexistuje.

 • Tom Ashkopf

  Tom Ashkopf

  ::

  Used their services several times but they never finished their job. Either wet clothes or mixed up with others. And ironing? They probably hadn't even started. Realy amateurs.*** Použil jsem jejich služby několikrát a přesvědčili mě, že jsou amatéři. Oblečení vracejí mokré. O žehlení se nedá ani mluvit.

Nearest Laundry:

Samoobslužná prádelna Speed Queen-Laundry

Samoobslužná prádelna Speed Queen-Laundry

Sezimova 380/13, Praha 4-Nusle
laundryRead More
European Laundry

European Laundry

Nuselská 263/36, Praha 4-Nusle
laundryRead More
Čistírna Vesna

Čistírna Vesna

Křesomyslova 600/10, Nusle
laundryRead More

Praní A Mandlování

Nuselská 1498/72
laundryRead More
Prádelna a čistírna S-Clean

Prádelna a čistírna S-Clean

Sámova 1476/1, Praha 10-Vršovice
laundryRead More
Minipradlenka

Minipradlenka

Nuselská 67, 140 00 Praha 4
laundryRead More

📑 All categories in Czech Republic

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4