Places in Karviná

Open map
Local time:
20:17:50

Hotel Sport

Karola Śliwky 783/2A, Karviná - Fryštát
lodgingRead More

Na Fryštátské

Fryštátská 202/64, Karviná - Fryštát
lodgingRead More

Hotel dvůr Olšiny

Olšiny 59/17
lodgingRead More

Lékárna Alfa

Janského 1669/2, Nové Město
pharmacyRead More

Karviná Miners Hospital Inc.

Zakladatelská 975/22, Karviná-Nové Město
hospitalRead More

Shimano Czech Republic, Ltd.

Dětmarovická 403/4, Staré Město
storeRead More

Slezská univerzita v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Univerzitní náměstí 1934/3, Fryštát
universityRead More

Autocentrum Karviná spol. s r.o.

1A 885, Za Splavem
car_washRead More

The Labor Office in Karvina

třída Osvobození 1388/60a
local_government_officeRead More

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace

Majakovského 2217/9, Mizerov
point_of_interestRead More

OSSZ Karviná

náměstí Budovatelů 1333/31, Nové Město
local_government_officeRead More

ExaSoft Holding SpA

Masarykovo náměstí 18/9, Fryštát
electronics_storeRead More

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

Vydmuchov 399/5, Ráj
hospitalRead More

Swat-cz S.r.o.

U Bažantnice 1759/17
storeRead More

📑 All categories in Karviná

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4