Czech Post in Hlavní město Praha

Open map
Local time:
03:42:47
Closed

🕗 Opening hours

SundayClosed
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
SaturdayClosed
2, Přemyslovská, 130 00, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha, CZ Chequia
Contacts phone: +420 222 585 841
Website: www.ceskaposta.cz
Latitude: 50.0778941, Longitude: 14.4523844
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Gerhard Symons

  Gerhard Symons

  ::

  The staff collectively are poor ambassadors for the Czech People. I say this based on a number of interactions over a year. They are inexplicably discourteous and disrespectful, and generally make a routine trip into an unpleasant experience. For example, twice I have had the counter unexpectedly close on me. I can only surmise that they are too ignorant to care what foreigners think about their lack of manners. I do not expect rainbows, smiles, and American levels of service in Czech - but common decency and professionalism.

 • Richard Korbini

  Richard Korbini

  ::

  I was absolutely amazed that someone picked up after working hours and wondering how the lady was pleasant and helpful even in the peak xmas season. Dekuji

 • Tomáš Kosnar

  Tomáš Kosnar

  ::

  Služby nahovno, jak je u ceske posty zvykem. Nepamatuji si, kdy mi naposled někdo z téhle pošty doručil objednaný balík jinak, než sms "adresát nezastižen". Což je u restaurace s otevírací dobou od 7:00 do 22:00 s otevřenými dveřmi zvláště signifikantní. Běžte se bodnout.

 • Michal Barta

  Michal Barta

  ::

  Služby úplne v poriadku, konečne som vybavil notárske potvrdenie, ktoré som nevybavil ani na mestskom úrade na SVK a u dvoch notárov. Pani poštárky za oknami sa snažia vybavovať čo najpromptnejšie, no ľudia si vždy nájdu nejaký problém. Niekto prišiel vybaviť niečo na dlhšie, niekto niečo na kratšie. Nikto z vás čakajúcich nie je natoľko dôležitý, aby si svoju zlosť vybíjať na zamestnancoch Pošty... pekne krásne stojte v rade a šúchajte nohami, inak len rozsievate zlú náladu. Čím viac sa štvete na zamestnancoch, tým nižšia ste existencia. Nechajte si láskavo svoju zlosť pre seba! ;)

 • Michal Stein

  Michal Stein

  ::

  Tato pobočka se poměrně dosti často stěhovala. Byla i v Korunní ulici, poblíž stanice tramvají U vodárny, což bylo pro starší spoluobčany daleko příhodnější místo. Průvodním jevem zde jsou časté fronty. Jsou v poměrně malém prostoru pošty natěsnány. Místo samo o sobě není příliš vhodné pro poštu. A pro manipulaci s balíky již vůbec ne. Dobrým nápadem je zde malá výtvarná poštovní galerie!!! Již tak malé množství přepážek NAPROSTO NESMYSLNĚ zabírá jedna s prodejem suvenýrů a reklamních předmětů České pošty! MICHAL STEIN

Nearest Post office:

Česká pošta, Praha 35

Kubelíkova 1155/44
post_officeRead More

Česká pošta

Chrudimská 2526/2a, Praha
post_officeRead More

📑 All categories in Czech Republic

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4