Czech Post in Praha 2-Vinohrady

Local time:
03:55:40
Closed

🕗 Opening hours

SundayClosed
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
9, Moravská, 120 00, Praha 2-Vinohrady, Hlavní město Praha, CZ Tschechien
Contacts phone: +420 224 253 273
Website: www.ceskaposta.cz
Latitude: 50.0746354, Longitude: 14.4427298
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Jan Stejskal

  Jan Stejskal

  ::

  koncentrát hrůzy a zoufalství - nejen že nedoručují a vše končí na poště, ale ani tam se nenamáhají zajistit aspoň v náznacích normální tempo odbavení.

 • Sini Dahlqvist

  Sini Dahlqvist

  ::

  I got service in good English from a very nice, smiling man. No complaints.

 • Radek Kratochvíl

  Radek Kratochvíl

  ::

  Neuvěřitelný! Cekam na balík na poště 30 minut kde nikdo neni. A koukam na paní za okénkem jak si rovna tužky a papíry. Balík do ruky samozrejme nezastizen ač jsem jsi ho nechal poslal do prace.

 • Jan Lochman

  Jan Lochman

  ::

  (škoda, že nejde dát nula hvězdiček). Tato pobočka je absolutně otřesná. Je tu spousta okýnek, ale ne všechny fungují a většina z nich funguje pro služby s doručovatelstvím nesouvisející. Takže přídete a čekáte ať už sem jdete v kteroukoliv dobu. Navíc mě vadí, že pro balíky musím až sem, byť mám poštu blíže svému bydlišti. Pravidelně se též stává, že poštovní doručovatel nevhodí lístek o uložení zásilky, nebo že vhazuje až druhý naráz s prvním. Když si stažujtete, tak Vás odbydou, s tím, že poštovní doručovatelka je v pohodě. Služby České Pošty jsou v Praze katastrofálním. E-shopy žádám, aby využívali i jiných speditérských služeb. Hlavně, že Vás na poště otravují s pojištěním!

 • oksana chaloupkova

  oksana chaloupkova

  ::

  Zaplatím si balík do ruky a nikdy nepřijde s tím, že adresát není zastižen !!! Jsme otevření denně od 8 do 20 hod. Třikrát nám posílali z Google obálku a ani jednou nedorazila !!! Obrátím se s tím ale už i k právníků. A budu chtít odškodnění.

Nearest Post office:

Czech Post
Česká pošta
Czech Post

Czech Post

Přemyslovská 848/2, Vinohrady
post_officeRead More
Czech Post
Česká pošta

Česká pošta

Křesomyslova 593/12, Nusle, Praha 4
post_officeRead More
Czech Post

📑 All categories in Czech Republic

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4