Czech Post in Praha 2-Vinohrady

Open map
Local time:
03:39:45
Closed

🕗 Opening hours

SundayClosed
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
9, Moravská, 120 00, Praha 2-Vinohrady, Hlavní město Praha, CZ Chequia
Contacts phone: +420 224 253 273
Website: www.ceskaposta.cz
Latitude: 50.0746354, Longitude: 14.4427298
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Lucie Paris

  Lucie Paris

  ::

  Uplne v poho posta nebo s mam zatim alespon dobre zkusenosti a to tam chodim casto..je dobre ze tam maji obchudek s obalkama a dalsima vecma takze nemusite cekat radu kdyz chcete treba jen obalku. Zamestnanci se kteryma jsem prisla do styku zatim vsichni mili i kdyz otravuji s losama a postovnim sporenim a kdesi cosi ale asi je k tomu vedeni nuti

 • Jan Stejskal

  Jan Stejskal

  ::

  koncentrát hrůzy a zoufalství - nejen že nedoručují a vše končí na poště, ale ani tam se nenamáhají zajistit aspoň v náznacích normální tempo odbavení.

 • Sini Dahlqvist

  Sini Dahlqvist

  ::

  I got service in good English from a very nice, smiling man. No complaints.

 • Radek Kratochvíl

  Radek Kratochvíl

  ::

  Neuvěřitelný! Cekam na balík na poště 30 minut kde nikdo neni. A koukam na paní za okénkem jak si rovna tužky a papíry. Balík do ruky samozrejme nezastizen ač jsem jsi ho nechal poslal do prace.

 • Jan Lochman

  Jan Lochman

  ::

  (škoda, že nejde dát nula hvězdiček). Tato pobočka je absolutně otřesná. Je tu spousta okýnek, ale ne všechny fungují a většina z nich funguje pro služby s doručovatelstvím nesouvisející. Takže přídete a čekáte ať už sem jdete v kteroukoliv dobu. Navíc mě vadí, že pro balíky musím až sem, byť mám poštu blíže svému bydlišti. Pravidelně se též stává, že poštovní doručovatel nevhodí lístek o uložení zásilky, nebo že vhazuje až druhý naráz s prvním. Když si stažujtete, tak Vás odbydou, s tím, že poštovní doručovatelka je v pohodě. Služby České Pošty jsou v Praze katastrofálním. E-shopy žádám, aby využívali i jiných speditérských služeb. Hlavně, že Vás na poště otravují s pojištěním!

Nearest Post office:

Czech Post

Přemyslovská 848/2, Vinohrady
post_officeRead More

Česká pošta, Praha 35

Kubelíkova 1155/44
post_officeRead More

📑 All categories in Czech Republic

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4