Čištění koberců Praha in Hlavní město Praha

Local time:
15:15:52
No information

🕗 Opening hours

SundayNo information
MondayNo information
TuesdayNo information
WednesdayNo information
ThursdayNo information
FridayNo information
SaturdayNo information
17, Vršovická, 101 00, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha, CZ Czechia
Contacts phone: +420 606 237 340
Website: cistenikobercupraha.com
Latitude: 50.0661998, Longitude: 14.4507651
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Ilona Zemanová

  Ilona Zemanová

  ::

  ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ PROBĚHLO DLE OČEKÁVÁNÍ, MAXIMÁLNÍ SPOKOJENOST A SUPER ODVEDENÁ PRÁCE. VELMI DOPORUČUJI:)

 • Nina Pokorná

  Nina Pokorná

  ::

  Pokaždé výborná domluva a pánové opravdu umí :-)

 • Barbora Bělonožníková

  Barbora Bělonožníková

  ::

 • julty

  julty

  ::

  Pane Zemánek, děkuji za výbornou práci. Vše stihlo vyschnout jak jste nám oznámil, takže na jedničku a brzy čištění objednáváme znovu:)

 • Darina Volná

  Darina Volná

  ::

  Velmi děkuji za precizně odvedenou práci. Sedačka je jako nová a brzy si vás opět objednám na čištění kočárku a koberce. Budu vás doporučovat dále a přeji mnoho spokojených klientů, zasloužíte si je. Pěkný den, Darina Volná

Nearest Laundry:

Čištění koberců, čalounění a ostatní úklidové práce Marek Dobrovanský

Čištění koberců, čalounění a ostatní úklidové práce Marek Dobrovanský

Sámova 929/20, Praha
laundryRead More

Zdeněk Zelenský

U Vršovického nádraží 1057/22, Praha 10
laundryRead More
Prádelna a čistírna S-Clean

Prádelna a čistírna S-Clean

Sámova 1476/1, Praha 10-Vršovice
laundryRead More
Samoobslužná prádelna Praha 10 - Speed Queen

Samoobslužná prádelna Praha 10 - Speed Queen

Vršovická 927/56, Praha 10-Vršovice
laundryRead More
European Laundry

European Laundry

Nuselská 263/36, Praha 4-Nusle
laundryRead More

Praní A Mandlování

Nuselská 1498/72
laundryRead More

📑 All categories in Czech Republic

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4